Information

Samfälligheten
Ängby samfällighetsförening består av 48 hushåll och bildades när detta område byggdes för att förvalta våra gemensamma anläggningar, se separat anläggningsbeslut i samfällighetens stadgar.
Vi har även en gemensam kabel tv-anläggning (ComHem). Även lekplatsen ägs och sköts av samfälligheten.

Samfällighetens verksamhetsår är den 1 januari – 31 december.
Kallelse till årsmötet, som hålls i mars, skickas ut senast 14 dagar före mötet.

Postbox
Samfälligheten har en egen postbox dit all post som är riktad till samfälligheten skall skickas.
Ängby samfällighetsförening
Box 142
741 23 Knivsta

Samfällighetsavgift
Samfällighetsavgiften är för närvarande 2 250 kr per månad, inklusive moms. Månadsavgiften inkluderar kostnader för värme, vatten, gemensam el och reparationer av gemensamma anläggningar samt avsättning till en reparationsfond.
Inbetalning av samfällighetsavgiften sker månadsvis med autogiro och i förskott. I avgiften ingår även städavgift (se nedan). Förfallodag är den 28:e varje månad eller nästkommande vardag. Avgiften dras endast en gång och om inte täckning finns på kontot måste avgiften betalas in manuellt till samfällighetens plusgiro på kontonummer 373011-6.

Gemensamma städdagar
Vår och höst har vi gemensamma städdagar för skötsel av samfälld mark. Vårstädningen äger rum i april/maj och höststädningen äger rum i oktober om tillräckligt med löv fallit ned.
I månadsavgiften ingår en städavgift på 33 kr vilket motsvarar 200 kr/hushåll och städtillfälle. Vid deltagande i städdagarna betalas dessa pengar tillbaka.

ComHem KabelTV och telefoni/Data.
Samfälligheten är utrustat med ett ComHem-nät för TV/telefoni/data. Det är upp till respektive fastighetsägare att avgöra vilka tjänster man vill köpa av ComHem utöver det analoga KabelTV-utbudet som ingår samfällighetsavgiften. (Denna kostnad ingår alltid, oavsett om man nyttjar det analoga KabelTV utbudet eller ej).
Du hittar mer information om ComHems tjänster här: comhem.se

Då en fastighet i området har problem med ComHems tjänster skall man kontakta ComHems support enligt följande:
Kundservice/Support: Telefon: 0771-55 00 00
(samtalskostnad motsvarande ett Sverigesamtal)
Adress: Com Hem AB Kundservice, Box 43, 871 21 HÄRNÖSAND

Öppettider Kundservice, abonnemangsfrågor och teknisk support:
Vardagar 8-21, lör- och helgdagar 9-18
Öppettider Fakturafrågor:
Vardagar 8-21, lör- och helgdagar stängt

Innan du kontaktar ComHem bör du undersöka om fler i området har samma problem. Detta är en fråga som ComHem kommer att fråga dig om. Är det så att det verkar vara ett större fel i området bör du kontakta styrelsen, som då kan kontakta ComHems Fastighetsägarservice.

Fastighetsägarservice:
Telefon: 020-91 00 89
E-post: fastighetsagarservice@comhem.com

Lekplats
Ängby samfällighets lekplats är öppen för alla. Det är samfälligheten som ansvarar för och underhåller lekplatsen. Vi ber därför att alla hjälper till att vårda den. Även personer som inte bor i samfälligheten eller har direkta kopplingar hit är välkomna att använda lekplatsen. Samma sak gäller dock för alla, lämna lekplatsen i det skick du själv önskar finna den i.

I anslutning till lekplatsen finns en asfaltsyta som kan användas för olika aktiviteter, t ex tennis, basket eller bandy.

Högljudda aktiviteter i lekparken och på asfaltsytan undanbedes efter klockan 22:00.

Spolning av isbana
På vintern är det möjligt att spola is på tennisbanan. I panncentralen finns slangar för att spola tennisbanan. På utsidan av panncentralen där stegarna hänger finns en vattenkoppling som slangarna kopplas till (skruva ihop fler slangar så att de når fram till banan). I panncentralen finns två stycken kranar som är märkta ”isbana”, dessa kranar ska öppnas för att få fram vattnet. Kranarna ska öppnas och stängas försiktigt. En isskrapa finns i panncentralen.

Stegar att låna
Stegar finns att låna och de hänger på baksidan av panncentralen. Kontakta fastighetsskötaren Mats Fredriksson för att erhålla nyckel, telefon 018-341309.

Nyinflyttad
Vi uppmanar alla som flyttar in i en fastighet som tillhör samfällighetsföreningen att kontakta styrelsen via e-post eller telefon för att få inloggningsuppgifter till hemsidan, där du hittar bland annat protokoll från årsmötena och information om hur du skaffar autogiro för samfällighetsavgiften.

Email-adresser
Samfälligheten kommunicerar i första hand via e-mail till alla medlemmar. Detta för att snabbare nå ut med information samt ur miljösynpunkt. Du som önskar få all information från styrelsen via e-mail, anmäler din email adress genom att skicka ditt namn, din gatuadress samt emailadress till samfällighetens webansvarige. Använd kontaktformuläret under ”Kontakt” i menyn. Detta gäller även dig som vill ändra din emailadress.

Planerad vattenavstängning
Om du av någon anledning måste stänga av vattnet centralt, dvs för hela den länga du bor i, bör detta informeras skriftligt till samtliga fastigheter i den aktuella längan. Detta bör aviseras minst 1 vecka innan avstängningen. Försök alltid hålla avstängningen under dagtid en vardag då det är minst folk hemma. Tänk även på att försöka minimera tiden för avstängningen.

Personuppgiftsbehandling
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för Ängby samfällighetsförening.

De personuppgifter som behandlas är namn, adress och kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress. Behandlingens ändamål är att administrera ditt medlemskap i samfällighetsföreningen, administrering av avgifter och att delge dig information om samfälligheten. Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i föreningen.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse eller radering av dina personuppgifter och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen.

Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till  Datainspektionen.

Övrig information för resp. fastighetsägare:

Värme Vatten och Ventilation – Övergripande information
Samfälligheten har ett gemensamt fjärrvärmesystem. Detta system använder vi både för tappvatten och för radiatorer.

Huvudavstängning för tappvatten och värmesystemet i respektive hus finns på den nedre toaletten, bakom en lucka i väggen under handfatet. Bakom luckan finns det fyra ventiler – två större och två mindre. De två större ventilerna är för tappvattnet – kallvatten respektive varmvatten. De två mindre ventilerna som är placerade längst in bakom de 2 större, är för värmesystemet – tillopp respektive retur.

Ventiler, termostater, radiatorer och dylikt i respektive hus ägs av fastighetsägaren.

Värmesystemet
Alla radiatorer i huset är utrustade med en termostat. Dessa termostater kan förlora sin funktion med stigande ålder. Det rekommederas därför att dessa byts ut dessa om de inte upplevs fungera tillfredställande. Termostaterna kan köpas i välsorterade VVS-butiker. Modell ”Danfoss RA/VL 2950” passar till originalradiatorerna.

Det är även att rekommendera att regelbundet lufta radiatorerna. Detta görs genom att försiktigt öppna på luftningsskruven som sitter på det övre högra hörnet på respektive radiator.

Då hela samfälligheten är kopplat till samma värmesystem är det ej tillåtet att göra förändringar på värmesystemet i ett enskilt hus. Detta avser förändringar i form av installation av ytterligare radiatorer eller större förändringar av rördragningar.

Ventilation
Husen är byggda efter sk. självdragsprincip. Detta innebär att det inte finns någon mekanisk frånluft som t ex en fläkt. Många har valt att byta ut sina fönster till moderna 3-glasfönster, samt att täta  ställen där det upplevs ett ev. ”drag”. För att värmen skall sprida sig i hela huset och för att inomhusklimatet skall bli så bra som möjligt är det mycket viktigt att det finns möjlighet för utomhusluft att ta sig in. Tätar du för mycket finns det risk att luften inte rör sig inne i huset vilken kan leda till att värmen i huset inte blir tillräcklig eller att inomhusklimatet upplevs som ”instängt”. Det finns en mängd olika alternativ på väggventiler och fönsterventiler på marknaden.

När det gäller vädring så är det effektivare att öppna fönster mycket under en kortare tid än att ha fönster öppet på glänt hela dagen. Är det så att du måste ha fönstret öppet på glänt hela dagen för att få ett behagligt klimat bör du se över din ventilation.